• الساعة : 17:35:28
  • التأریخ : 1442/09/16
  • عدد الزیارة : 21
تقدیر رییس محترم مركز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت متبوع از ریاست محترم، معاون محترم درمان و رییس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز، به عنوان اولین مجری برنامه آموزش آبشاری تحلیل ریشه ای خطا در مامایی در كشور
تقدیر رییس محترم مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت متبوع از ریاست محترم، معاون محترم درمان و رییس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

تقدیر رییس محترم مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت متبوع از ریاست محترم، معاون محترم درمان و رییس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، به عنوان اولین مجری برنامه آموزش آبشاری تحلیل ریشه ای خطا در مامایی در کشور.

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    6.0.3.0
    V6.0.3.0