• الساعة : 20:55:40
  • التأریخ : 1442/09/20
  • عدد الزیارة : 16
پنچمین كارگاه مدیریت پروتكل خونریزی برگزار گردید.
پنچمین کارگاه مدیریت پروتکل خونریزی برگزار گردید.

به نقل از کیانی رئیس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پنچمین کارگاه مدیریت پروتکل خونریزی برگزار گردید.
کیانی گفت: به منظور ارتقاء سلامت و کاهش مرگ و میر و موربیدیتی مادران پنجمین کارگاه مدیریت پروتکل خونریزی، توسط اداره مامایی و با همکاری گروه تخصصی زنان در محل سالن اجتماعات بیمارستان سینا جهت کارشناسان مامایی و متخصصین زنان برگزار گردید. رییس اداره مامایی در ادامه اشاره کرد: خونریزی های مامایی یکی از تریاژ اصلی مرگ و میر مادران بوده و هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی با جدیدترین پروتکل ها و دستورالعمل های ابلاغی از اداره سلامت مادران در زمینه کنترل خونریزی و نحوه برخورد با اورژانس مامایی و ارزیابی دقیق بیمار و اقدامات فوری بعد از خونریزی بوده است. وی همچنین توضیح داد: که این کارگاه به صورت عملی و در قالب دو سناریو، با جدید ترین مولاژ شبیه سازی شده فرایند زایمان (mama natali) برگزار شد و نحوه برخورد با خونریزی پس از زایمان و  مدیریت فعال مرحله سوم زایمان توسط شرکت کنندگان به طور عملی تمرین شد.
گفتنی است در این خصوص نشستی در دفتر مدیریت بیمارستان سینا، با حضور کیانی رییس اداره مامایی، دکتر کریمی و دکتر کارگرزاده از گروه اتندینگ زنان و رییس و معاون درمان، مترون و مسئول بخش زنان و بلوک زایمان برگزار گردید. در این جلسه موارد زیر مطرح گردید:
۱- اختصاص فضا جهت اتاق HDU و اجرا دستورالعملها در این خصوص
۲- تاکید بر مورد تایید بودن عملکرد ماماهای بخش خصوصی  توسط مسئول علمی یا مسئول فنی بخش 
۳-تاکید بر حضور مدیر گروه زنان بیمارستان در کمیته موربیدیتی.
۴-تعریف پیش کد خونریزی وتاکید بر  برگزاری حداقل ماهی یکبار مانور خونریزی جهت پرسنل.
۵- تعیین تکلیف دقیق مادران پرخطر و مادران بارضایت شخصی و اطلاع به مرکز بهداشت در اتاق معاینه و درمانگاه زنان و مامایی.
۶- ارائه آمارثبت شده در سامانه ایمان و ثبت موارد صدمات زایمانی، بررسی گردید.

 روابط عمومی معاونت درمان

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    6.0.3.0
    V6.0.3.0