پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند  إحصاء کلیا
  إحصاء جمیع المشاهده 278855
  أکثر الیوم مشاهدةً 1437/03/25
  إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 1450
  زیارة الیوم 85
  زیارة أمس 74

  مدیریتهای تابعه

   

              


  مدیریت امور بیمارستانی برگزاری كارگاه آموزشی سه روزه ی وقایع ناخواسته  (RCA) 
  وقایع ناخواسته
  تأریخ الوقوع : 1441/04/17 1:19:46  |  عدد الزیارة : 224  |  عدد الآراء : 0
  مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی حضور مدیر امور بیماریها و مراكز تشخیصی و درمانی در بیمارستان شهدای هندیجان 
  بیمارستان شهدای هندیجان
  تأریخ الوقوع : 1441/04/17 1:12:25  |  عدد الزیارة : 206  |  عدد الآراء : 0
  مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی برگزاری جلسه ی هماهنگی آموزش فراهم آوری اعضاء پیوندی IROSS 
  پیوند اعضاء
  تأریخ الوقوع : 1441/04/17 1:1:9  |  عدد الزیارة : 152  |  عدد الآراء : 0
  تأریخ الوقوع : 1441/03/01 2:19:57  |  عدد الزیارة : 196  |  عدد الآراء : 0
  تأریخ الوقوع : 1441/03/01 2:4:31  |  عدد الزیارة : 185  |  عدد الآراء : 0
  تأریخ الوقوع : 1441/02/27 1:43:10  |  عدد الزیارة : 148  |  عدد الآراء : 0
  الصفحة1مِن63123456...63.التالي.إذهب
  گروه دورانV5.5.2.0