مدیریت نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها معاونت درمان
مدیریت نظارت

  همایش مدیریت نظارت و اعتباربخشی 29 دیماه97 

  رسالت و شرح وظایف اداره نظارت ، اعتبار بخشی و صدور پروانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20

  صدور موافقت اصولی مراکز و موسسات درمانی

  صدور پروانه بهره برداری مراکز و موسسات درمانی

  بررسی و ارسال مدارک جهت تمدید مجوز کار با اشعه

  تاسیس شرکتهای تعاونی

  صدور موافقت اصولی موسسات درمانی

  صدور پروانه موسسات درمانی

  تمدید موافقت اصولی موسسات درمانی

  تمدید پروانه موسسات درمانی

  صدور تائیدیه صلاحیت جهت شرکت در مناقصات

  صدور و تمدید مجوز راه اندازی واحد درمان با داروهای آگونیست

  صدور مجوز فعالیت محدود در مطب

  صدور مجوز های تغییرات موسسات درمانی

  صدور گواهی تاییدیه  تمام وقتی  جهت پزشکان متخصص شرکت کننده در این طرح

  صدور گواهی قطع تمام وقتی  جهت پزشکان متخصص خارج شده از طرح

  صدور وتمدید مجوز تزریقات و پانسمان شهرستانها

  صدورگواهی شاخص جمعیت پزشکان و دندانپزشکان جهت تمدید و اخذ پروانه مطب شهر اهواز

  اعلام مفقودی مهر نظام پزشکی به سازمان نظام پزشکی

  اعلام ابطال پروانه مطب    شهرستان ها

  صدور کلیه گواهی های مربوط به پزشکان عمومی

  نظارت بر اطلاعات وارد شده در سامانه ارتقاء ویزیت وزارت بهداشت ودرمان  از مراکز تحت پوشش

  بررسی بر فرم پرداختی ارتقاء ویزیت مراکز تحت پوشش

  به روز رسانی ،ثبت و تکمیل اطلاعات پزشکان در سامانه ماندگاری  وزارت بهداشت ودرمان از مراکز تحت پوشش

  بررسی فرم های پرداختی ماندگاری مراکز تحت پوشش

  ارسال بخش نامه ها ودستورالعمل های مربوط به برنامه ماندگاری به مراکز تحت پوشش

  ارسال بخش نامه ها ودستورالعمل های مربوط به برنامه مقیمی به مراکز تحت پوشش

  بررسی فرمهای مربوط به برنامه مقیمی مراکز تحت پوشش

  ارسال بخش نامه ها ودستورالعمل های مربوط به برنامه ارتقاء کیفیت ویزیت به مراکز تحت پوشش

  بررسی اطلاعات وارده در سامانه مقیمی وزارت بهداشت ودرمان از مراکز تحت پوشش

  بازدید از واحد تغذیه بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهوازو شهرستانها

  بازدید و بازرسی مطب ها و دفاتر کار شهر اهواز درشیفت صبح

  بازدید از کلیه بیمارستان ها ی تابعه استان در راستای برنامه اعتباربخشی ملی

  برگزاری کارگاه های آموزشی جهت کارشناسان رابط بهبود کیفیت بیمارستانهای تابعه

  بازدید از درمانگاه های عمومی و تخصصی درشهر اهواز(صبح)

  بازدید های ستادی از شبکه های متبوع وارائه پسخوراند به آنها

  برقراری بازدید های نظارتی مربوط به طرح تحول سلامت

  صدور مجوز آندوسکوپی

  اعلام تعصیلی مطب ها و دفاتر کار شهرستان ها

  پیگیری و رسیدگی به شکایات

  رسیدگی به شکایات  پزشکان ودندانپزشکان  شهرستان ها

  به روز رسانی اطلاعات مربوط به مراکز درمانی سرپایی و مطب ها و دفاتر کار  در سامانه شیر پوینت در معاونت درمان

  صدور گواهی عدم نیاز جهت پزشکان درمانی (عمومی،دندانپزشک ،متخصص)

  نظارت وبازرسی مطب های پزشکان عمومی

   

  آخرین بروز رسانی 05/06/99


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0