سوالات متداول بخش صدور پروانه ها
مدارک مورد نیاز تمدید پروانه ها چیست؟
شرایط افزایش بخش آزمایشگاه به درمانگاه جیست؟
شرایط احراز مسئول فنی موقت چیست و مدت زمان آن چقدر می باشد؟
پس از اخذ موافقت اصولی تاسیس از چه زمانی امکان نمونه گیری و پذیرش در آزمایشگاه می باشد؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


سوالات متداول بخش ممیزی
سنجه 13-1 اعتبار بخشی طب انتقال خون نمونه ای از برنامه بهبود کیفیت در این بخش را توضیح دهید؟
سنجه 14-7 اعتباربخشی آزمایشگاه .منظور از فرایندهای بالینی و غیر بالینی در این سنجه چیست؟
ملزومات فضا و تاسیسات آزمایشگاه تشخیص طبی چگونه می باشد ؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


سوالات متداول آزمایشگاه مرجع
9- در صورتی داشتن سوال در بخش میکروب شناسی و التور چه کاری باید انجام بدهیم؟
8- در صورتی که در بخش میکروب شناسی نیاز به آموزش بیشتر داشته باشیم چه کاری باید انجام بدهیم؟
7- در صورت برخورد با نمونه های میکروبی منتقله از راه آب و غذا و التور که نتوانیم آن را تشخیص قطعی بدهیم چه کاری باید انجام بدهیم؟
6- در صورت برخورد با نمونه های NAG یا التور چه اقدامی باید انجام دهیم؟
5- در وجود نمونه های اورژانسی مشکوک به مالاریا و بورلیا در سطح مراکز بهداشتی و درمانی چه اقدامی باید صورت گیرد؟
4- نحوه پذیرش و زمان تحویل نمونه های مشکوک به آنفلوانزا در آزمایشگاه رفرانس چگونه است؟
3- نحوه پذیرش و زمان تحویل نمونه های CD4 در آزمایشگاه رفرانس چگونه است؟
2- نحوه پذیرش نمونه های بیوشیمی در آزمایشگاه رفرانس چگونه است؟
1- نحوه پذیرش نمونه های CBC در آزمایشگاه رفرانس چگونه است؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0