آزمایشگاه مرجع سلامت

آزمایشگاه مرجع استان خوزستان

بخش مولکولی

پیشرفته مولکولی   های  آزمایشگاه مرجع استان مجهز به دستگاه این بخش در جهت بررسی نمونه های مشکوک به آنفلونزا وتعیین نوع سوش آن در بیماران بستری در بیمارستانهای استان خوزستان و استانهای همجوار می باشد

بخش فلو سیتومتری

بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه رفرانس مجهز به دستگاه های پیشرفته با امکان اندازه گیری مارکرهای بیماران مبتلا به ایدز در سطح استان خوزستان  میباشد.

بخش میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع علاوه بر همکاری در پروژه های تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویی ،کنترل کیفیت بخش های میکروبشناسی آزمایشگاههای بالینی استان وآموزشی کارشناسان مراکز آزمایشگاهی ،مسئولیت پی گیری وتشخیص نهایی بیماریهای منتقله از راه آب وغذا در سطح استان را برعهده دارد.

این بخش مسئولیت بررسی وتایید نهایی موارد مشکوک به وبا می باشد که با تشخیص اولیه از آزمایشگاه های مراکز بهداشتی در سطح استان به این مراکز ارسال می شوند.

بخش مالاریا

بخش مالاریا مسئول بررسی وتایید نهایی کلیه بیماران مشکوک به مالاریا وسایر انگل های خونی که تشخیص اولیه آنها در آزمایشگاههای تابعه شهرستان  صورت گرفته است می باشد .این بخش همچنین پایش وبررسی عملکرد آزمایشگاههای مراکز بهداشتی استان را در زمینه مالاریا برعهده دارد .

بخش هماتولوژی

این بخش در حال حاضر مسئولیت بررسی کنترل کیفی بخش هماتولوژی آزمایشگاههای تشخیص طبی استان را از طریق دریافت نمونه از آزمایشگاهها و نیز ارسال نمونه مجهول بر عهده دارد.

بخش بیوشیمی

این بخش در حال حاضر مسئولیت بررسی کنترل کیفی بخش بیوشیمی  آزمایشگاههای تشخیص طبی استان را از طریق دریافت نمونه از آزمایشگاهها و نیز ارسال نمونه مجهول بر عهده دارد.

بخش کنترل کیفی

این بخش مسئولیت آموزش برنامه های کنترل کیفی و نرم افزارهای مربوطه به کارشناسان آزمایشگاههای تشخیص طبی استان را بر عهده دارد.


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0