دستورالعمل هاي کرونا

<p class="MsoHeader" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in"><strong><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نامه آنی شماره 15115 - 1399/12/28&nbsp;معاونت درمان دانشگاه - ضرورت تنظیم فهرست اطلاعات کارکنان در قالب فایل اکسل ابلاغی جهت برنامه ریزی واکسیناسیون کادر درمان&nbsp;</span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/images/3141/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif" /></u></span></span></strong></p> <p class="MsoHeader" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in">&nbsp;</p> <p class="MsoHeader" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><a href="/_vchmedical/documents/دستورالعملهای کوید19/کووید در بارداری اسفند ماه 1399.pdf" target="_blank">راهنمای تشخیص و درمان کووید-19 در بارداری- نسخه اسفند 99&nbsp;</a><u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/images/3141/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif" /></u></span></span></strong></p> <p class="MsoHeader" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in">&nbsp;</p> <p class="MsoHeader" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><a href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/fa-IR/vchmedical.ajums.ac/46838/page/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8CCoViD-19--" target="_blank"><span lang="AR-SA">مستندات وزارتی و دانشگاهی</span><span dir="LTR">CoViD-19&nbsp;&nbsp;</span></a>&nbsp;<u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/images/3141/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif" /></u></span></span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><a href="/_vchmedical/documents/main page/نسخه پاور پوینت راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 - نسخه نهم.zip" target="_blank">نسخه پاور پوینت راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 - نسخه نهم</a>&nbsp;<u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/images/3141/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif" /></u></span></span></strong></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><meta charset="utf-8" /></strong></span></span><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/main page/راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 - نسخه نهم .pdf" target="_blank">راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 - نسخه نهم&nbsp;</a>&nbsp;<u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/images/3141/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif" /></u></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/main page/فاصله گذاری اجتماعی و الزاما.pdf" target="_blank">ضرورت انطباق خدمات بیمارستانی با دستورالعمل فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی ( الزامات عمومی گروه بیمارستانی )</a>&nbsp;<u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/images/3141/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif" /></u></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/hospitals/تغذیه/پروتکل مراقبت های تغذیه ای در بیماران بستری و سرپایی مبتلا به کووید-19.pdf" target="_blank">پروتکل مراقبت های تغذیه ای در بیماران بستری و &nbsp;سرپایی مبتلا به کووید-19</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/دستورالعملهای کوید19/دستورالعمل ایمنی کارکنان مدارک پزشکی در دوران کووید.pdf" target="_blank">دستورالعمل ایمنی کارکنان مدارک پزشکی در دوران کووید</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/دستورالعملهای کوید19/دستورالعمل بین المللی گواهی فوت بیماران کوید.pdf" target="_blank">دستورالعمل بین المللی گواهی فوت بیماران کوید</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/دستورالعملهای کوید19/دستورالعمل سطح دسترسی به اطلاعات.pdf" target="_blank">دستورالعمل سطح دسترسی به اطلاعات</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/دستورالعملهای کوید19/نحوه ثبت آمار فعالیت در دوره کووید در فرمهای آماری.docx" target="_blank">نحوه ثبت آمار فعالیت در دوره کووید در فرمهای آماری</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/دستورالعملهای کوید19/نسخه دوم تشخیص نویسی پزشکی.pdf" target="_blank">نسخه دوم تشخیص نویسی پزشکی</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><u href="https://vchmedical.ajums.ac.ir/_vchmedical/documents/3141/main2/09.%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20.4.%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2021%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf" target="_blank"><a href="/_vchmedical/documents/main page/09.نسخه نهم .4. راهنمای تشخیص و درمان کووید در سطوح بستری و سرپایی 21 آذر ماه.pdf" target="_blank">آخرین دستورالعمل های کووید19</a>&nbsp;</u></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/laboratory/راهنمای زیستی در خصوص کرونا ویروس.pdf" target="_blank">راهنمای زیستی&nbsp;در خصوص کرونا ویروس</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/laboratory/آموزش مقاومت آنتی بیوتیکی - copy.zip" target="_blank">آموزش مقاومت آنتی بیوتیکی&nbsp;</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/laboratory/دستورالعمل آزمایشگاهی کرونا ویروس.docx" target="_blank">دستورالعمل آزمایشگاهی کرونا ویروس</a>&nbsp;</strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/mmt/ابلاغ دستورالعمل فعالیت مراکز mmt -کرونا.zip" target="_blank">ابلاغ دستورالعمل فعالیت مراکز mmt -کرونا</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/mmt/برنامه فعالیت مراکز اختلال مصرف مواد در نوروز99.pdf" target="_blank">برنامه فعالیت مراکز اختلال مصرف مواد در &nbsp;نوروز99</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><strong style="font-size:12px"><a href="/_vchmedical/documents/nezarat/dentistry/دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی وحرف وابسته در شرایط کرونا.zip" target="_blank">دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی وحرف وابسته در شرایط کرونا</a></strong></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/nezarat/dentistry/دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی وحرف وابسته در شرایط کرونا.zip" target="_blank">دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی وحرف وابسته در شرایط کرونا1</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/0/چک لیست های جامع مراکز ارائه دهنده خدمات اورژانس دندانپزشکی در شرایط اپی دمی کرونا ویروس جدید.pdf" target="_blank">چک لیست های &nbsp;جامع مراکز ارائه دهنده خدمات اورژانس دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کرونا ویروس جدید</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/nezarat/dentistry/غربالگری2.zip" target="_blank">دستورالعمل نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا2</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/nezarat/dentistry/دستورالعمل نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا.zip" target="_blank">دستورالعمل نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/0/دستورالعمل خدمات مرتبط با کرونا ویروس در ایام نوروز99.pdf" target="_blank">دستورالعمل خدمات مرتبط با کرونا ویروس در ایام نوروز99</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/hospitals/دستورالعمل کشوری مقابله با کورونا ویرایش بهمن 98.pdf" target="_blank">دستورالعمل کشوری مقابله با کورونا ویرایش بهمن 98</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/hospitals/فرم آمار بیماران مشکوک به کورونا.xlsx" target="_blank">فرم آمار بیماران مشکوک به کورونا</a></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong><a href="/_vchmedical/documents/3141/hospitals/4.1.pdf" target="_blank">شیوه نامه کنترل مصرف موارد سرپایی آنتی بیوتیک&nbsp;</a></strong></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong><strong>آخرین بروز رسانی: 14/12/99</strong></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0